REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO ZACHÓD

I.OGÓLNE ZASADY

1. „Portal Informacyjny Zachód” umożliwia publikację zdjęć cyfrowych, w tym także w formie wiadomości MMS (zwanych dalej: Zdjęciem lub łącznie Zdjęciami), filmów reporterskich (zwanych dalej: Filmem lub łącznie Filmami) oraz tekstów prasowych i informacyjnych dotyczących bieżących wydarzeń na stronie serwisu internetowego „Portal Informacyjny Zachód” pod adresem www.portalzachod.pl, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie

2. Osoba fizyczna przesyłając Zdjęcie, film i/ lub tekst w sposób wskazany w punkcie 1 części II Regulaminu, w celu umieszczenia na stronie „Portal Informacyjny Zachód” (zwana dalej: “AUTOREM”) udziela „Portal Informacyjny Zachód”, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu na następujących warunkach:

      2.1.Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu przez czas nieokreślony (okres licencji);

      2.2.Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu na stronie serwisu internetowego www.portalzachod.pl

      2.3 Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu, na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:

          a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

          b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu utrwalono – wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,

          c) w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu w sposób inny niż określony pod lit. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

      2.4. Licencja upoważnia do korzystania ze Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu na terytorium obejmującym obszar całego świata.

3. Dodatkowo AUTOR korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

      a) wyraża zgodę na dokonywanie przez „Portal Informacyjny Zachód”, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody AUTORA, opracowań Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania Zdjęcia lub Filmu do wymogów “Portal Informacyjny Zachód”, przekształcenia Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu do formatu umożliwiającego korzystanie z nich w sposób wybrany przez „Portal Informacyjny Zachód”, w stosunku do Zdjęć zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez „Portal Informacyjny Zachód” z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych w punkcie 2.3 powyżej;

      b) zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 2.3 powyżej;

      c) upoważnia do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu publiczności, a także udostępnieniu Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu bądź to anonimowo bądź też z podaniem imienia i/lub pseudonimu AUTORA,

      d) upoważnia do zniszczenia utrwalenia Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu dokonanego przez Stowarzyszenie bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody AUTORA.

4.Jednocześnie AUTOR oświadcza, że:

      a) jestem wyłącznym autorem przesłanego Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu/posiadam wszelkie majątkowe prawa autorskie do Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu, osobiście i samodzielnie zarządzam własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do „Portal Informacyjny Zachód” z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez „Portal Informacyjny Zachód” przekazanych przez AUTORA uprawnień,

      b) osoby występujące na Zdjęciach, Filmach i/lub Tekście, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację Zdjęcia, emisję Filmu i/lub Tekstu i stwierdziły że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.

– AUTOR na każde żądanie przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

5. AUTOR przesyłając „Portal Informacyjny Zachód” Zdjęcie, Film i/lub Tekst ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do „Portal Informacyjny Zachód”, zobowiązuję się zwolnić „Portal Informacyjny Zachód” z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

6.”Portal Informacyjny Zachód”zastrzega, że wyboru Zdjęć, Filmów i/lub Tekstów nadesłanych przez AUTORA dokonuje redakcja „Portal Informacyjny Zachód” podejmuje również decyzję o opublikowaniu Zdjęć, emisji Filmu lub Tekstu. „Portal Informacyjny Zachód” ma prawo nieopublikowania Zdjęcia, Tekstu i/lub niewyemitowania Filmu nadesłanego przez AUTORA bez konieczności podania uzasadnienia.

II. ZASADY PRZESYŁANIA ZDJĘĆ, FILMÓW I/LUB TEKSTÓW

1. Przesyłanie Zdjęć, Filmu i/lub Tekstu na stronę „Portal Informacyjny Zachód” następować może wyłącznie w poniższych formach:

      a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty e-mail: kontakt@portalzachod.pl,

      b) za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.portalzachod.pl

2. Zdjęcie, Film i/lub Tekst przesłany przez AUTORA na stronę „Portal Informacyjny Zachód” musi zawierać tytuł Zdjęcia, Filmu i/lub Tekstu będący jednocześnie opisem przedstawionego zdarzenia.

3. Przesyłając Zdjęcie, Film i/lub Tekst na stronę “Portal Informacyjny Zachód” za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub Formatki AUTOR zobowiązany jest podać adres e-mail oraz pseudonim (nick) lub imię AUTORA. Informacje te wykorzystywane będą wyłącznie w celu niezbędnych kontaktów z AUTORAMI oraz oznaczania Nickiem lub imieniem Zdjęć, Filmów i/lub Tekstów.

4. AUTOR przesyłając Zdjęcie, Film i/lub Tekst wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony „Portal Informacyjny Zachód” na podany adres e-mail akceptując klauzulę zgody w momencie wysłania wiadomości e-mail lub podczas wypełniania formularza Formatki.

5. Klauzula zgody:

“Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony „Portal Informacyjny Zachód”

6. AUTOR przesyłając Zdjęcie, Film i/lub Tekst potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednocześnie w przypadku przesyłania Zdjęć, Filmów i/lub Tekstów za pośrednictwem Formatki, AUTOR musi zaakceptować treść Regulaminu, żeby jego Zdjęcie, Film i/lub Tekst mogły być przyjęte przez „Portal Informacyjny Zachód”.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.”Portal Informacyjny Zachód” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie www.portalzachod.pl

3.”Portal Informacyjny Zachód” zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania strony www.portalzachod.pl lub całkowitego zaprzestania jej prowadzenia.